členenie stavieb

Členenie stavieb a technické požiadavky

Rate this post

Pojem „STAVBA“ pre účely výkonu štátnej správy a pre potreby obce ako stavebného úradu vymedzuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v ustanovení § 43, kde je zakotvená definícia pojmu „stavba“ a rovnako je v ňom upravené aj členenie stavieb.

Táto definícia bola prevzatá zo smernice č. 89/106/EHS s tým, že sa upresňuje výraz „pevné spojenie so zemou“ vymenovaním všetkých možných technických spôsobov spojenia stavby so zemou.

Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo zákon chápe pod pojmom „stavba“ a aké je členenie stavieb.

Stavba – legálna definácia

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

Pevným spojením so zemou sa rozumie:

 • spojenie pevným základom,
 • upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
 • ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
 • pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
 • umiestnenie pod zemou.
Ak chceš vedieť viac o tom, ako vybaviť územné rozhodnutie: Ako vybaviť územné rozhodnutie – postup
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Členenie stavieb

Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na:

 • pozemné stavby a
 • inžinierske stavby.

Pozemné stavby a ich členenie

Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu.

Pozemné stavby sa podľa účelu členia na:

 • bytové budovy a
 • nebytové budovy.

Bytové budovy

Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie.

Medzi bytové budovy patria:

 • bytové domy,
 • rodinné domy,
 • ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.

Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie. Príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu.

Nebytové budovy

Nebytové budovy sú stavby, v ktorých je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely.

Medzi nebytové budovy patria:

 • hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,
 • budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty,
 • budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc,
 • dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská,
 • priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá,
 • budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie,
 • budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
 • nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,
 • kryté budovy pre šport,
 • poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale,
 • budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a cintoríny,
 • kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami,
 • ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne.
Viete, že: Ak sú budovy určené na rôzne účely, rozlišujú sa podľa hlavného účelu, na ktorý pripadá najväčšia časť využiteľnej podlahovej plochy.

Ak časť nebytovej budovy slúži na bývanie, vzťahujú sa na túto časť požiadavky na bytové budovy.

Inžinierske stavby a ich členenie

Inžinierske stavby sú:

 • diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
 • železničné, lanové a iné dráhy,
 • vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,
 • mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,
 • prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,
 • diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,
 • diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
 • diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,
 • diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,
 • banské stavby a ťažobné zariadenia,
 • stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,
 • stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu,
 • stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,
 • stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne a zlievarne,
 • nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky,
 • zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady,
 • reklamné stavby,
 • ostatné inžinierske stavby, napríklad skládky odpadu.

Líniové stavby a ich členenie

Členenie stavieb v neposlednom rade počíta aj s tzv. kategóriou líniových stavieb.
Medzi líniové stavby môžeme v zmysle ustanovenia § 139 ods. 3 Stavebného zákona zaradiť najmä:
 • ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,
 • diaľnice, cesty a miestne komunikácie,
 • stavby dráh,
 • podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,
 • vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,
 • vedenia elektronickej komunikačnej siete,
 • letiská,
 • prístavy.
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Základné požiadavky na stavby

Okrem toho, že zákon rozlišuje vyššie uvedené členenie stavieb, tieto stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby spĺňali základné požiadavky na stavby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ  č. 305/2011.

Stavby musia byť ako celok a vo svojich častiach vhodné na zamýšľané použitie, a to najmä vzhľadom na zdravie a bezpečnosť ľudí počas ich celého životného cyklu. Stavby musia pri bežnej údržbe spĺňať nasledujúce základné požiadavky na stavby počas ekonomicky primeraného obdobia životnosti.

Pri realizácii stavieb je potrebné dodržať nasledovné kritéria:

 • mechanická odolnosť a stabilita
 • bezpečnosť v prípade požiaru
 • hygiena, zdravie a životné prostredie
 • bezpečnosť a prístupnosť pri používaní
 • ochrana proti hluku
 • energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla
 • trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Mechanická odolnosť a stabilita stavieb

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby zaťaženie, ktorému sú vystavené v priebehu zhotovovania a používania, neviedlo k žiadnej z týchto udalostí:

 • zrútenie celej stavby alebo jej časti;
 • významná deformácia v neprípustnom rozsahu;
 • poškodenie ostatných častí stavby alebo zariadení či inštalovaného vybavenia následkom významnej deformácie
  nosnej konštrukcie;
 • poškodenie v dôsledku udalosti, ktoré je rozsahom neúmerné pôvodnej príčine.

Bezpečnosť stavieb v prípade požiaru

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa v prípade vypuknutia požiaru:

 • počas určitého času zachovala nosnosť konštrukcie;
 • obmedzila tvorba a šírenie ohňa a dymu v stavbe;
 • obmedzilo rozširovanie požiaru na susedné stavby;
 • osoby nachádzajúce sa v stavbe z nej mohli odísť alebo aby mohli byť zachránené iným spôsobom;
 • zohľadnila bezpečnosť záchranných tímov.

Hygiena, zdravie a životné prostredie

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby počas svojho životného cyklu neohrozovali hygienu, zdravie a bezpečnosť pracovníkov, obyvateľov alebo okolia a aby v priebehu svojho celého životného cyklu nemali pri svojom zhotovovaní, používaní ani pri demolácii neprimerane veľký vplyv na kvalitu životného prostredia ani na podnebie, najmä v dôsledku:

 • uvoľňovania toxických plynov;
 • emisie nebezpečných látok, prchavých organických zlúčenín (VOC), skleníkových plynov alebo nebezpečných
  častíc do vzduchu v interiéri alebo exteriéri;
 • emisie nebezpečného žiarenia;
 • uvoľňovania nebezpečných látok do podzemnej vody, morskej vody, povrchových vôd alebo do pôdy;
 • uvoľňovania nebezpečných látok do pitnej vody alebo uvoľňovania látok, ktoré majú iný negatívny vplyv na pitnú
  vodu;
 • nesprávneho vypúšťania odpadovej vody, emisie spalín alebo nesprávneho zneškodňovania tuhých alebo kvapalných odpadov;
 • vlhkosti v častiach stavieb alebo na povrchoch stavieb.

Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby neboli zdrojom neprijateľného rizika nehôd alebo poškodenia počas užívania alebo takých udalostí, ako je pošmyknutie, pád, nárazy, vznietenie, usmrtenie elektrickým prúdom, poranenie pri výbuchu a vlámania.

Konkrétne sa pri navrhovaní a zhotovovaní stavieb musí zohľadniť prístupnosť a používanie pre zdravotne postihnuté osoby.

Ochrana proti hluku

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa hluk, ktorý vnímajú ich obyvatelia alebo ľudia v blízkom okolí, udržiaval na úrovni, ktorá nie je hrozbou pre ich zdravie a umožňuje im spánok, oddych a prácu v prijateľných podmienkach.

Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla

Stavby a ich vykurovanie, chladenie, osvetlenie a ventilácia musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby množstvo energie, ktoré vyžadujú pri ich používaní, bolo nízke, ak sa zohľadnia obyvatelia a klimatické podmienky miesta.

Stavby musia byť taktiež energeticky úsporné a musia v priebehu zhotovovania a demolácie spotrebúvať čo najmenšie množstvo energie.

Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Stavby musia byť navrhnuté, zhotovené a zdemolované tak, aby bolo využívanie prírodných zdrojov trvalo udržateľné, aby sa zabezpečilo najmä:

 • opakované použitie alebo recyklovateľnosť stavieb, ich materiálov a častí po demolácii;
 • trvanlivosť stavieb;
 • používanie ekologických surovín a druhotných materiálov v stavbách.
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.