Stavba domu začína pri papieroch

[avg] ([per]) [total] vote[s]

Stavba domu nezačína od základov ale od výberu vhodného pozemku a vybavenia príslušných povolení na stavebnom úrade.

Ak sa chcete dozvedieť viac o procese, ktorý predchádza samotnej stavbe domu, tento článok je určený práve vám.

Výber pozemku pre stavbu domu

Výber vhodného pozemku pre dom je azda najdôležitejšia vec, ktorá vás čaká v rámci procesu jeho výstavby.

Dbajte na to, aby váš nový pozemok:

 • bol umiestnený vo vhodnej lokalite,
 • bol dostatočne veľký, aby vám poskytol miesto nielen na stavbu domu ale aj záhradu, dvor, prípadne iné stavby na ňom umiestnené,
 • mal dobrý prístup z verejnej komunikácie,
 • bol dobre napojiteľný na inžinierske siete /voda, elektrina, plyn, kanalizácia/,
 • mal vhodný terén pre vaše stavebné plány,
 • bol pre vás finančne dostupný.

Vzhľadom na to, že kúpa stavebného pozemku určeného na stavbu domu nie je dnes lacná vec, pred uzatvorením kúpnej zmluvy si overte všetky právne skutočnosti týkajúce sa pozemku.

Taktiež je vhodné, aby ste prekonzultovali so stavebným inžinierom alebo architektom, či sa dá na vybranom pozemku vôbec postaviť dom, ktorý chcete. Zároveň preskúmajte, či nie sú dané nejaké obmedzenia, ktoré by vám mohli v stavbe domu brániť.

Tip: Nezabudnite si tiež preveriť aj to, či pozemok má už vybudované existujúce inžinierske siete. V prípade, ak nemá, preverte si, či je ich možné dodatočne vybudovať.
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Stavebný projekt domu

Po zaobstaraní pozemku si musíte nechať vypracovať stavebný projekt domu, bez ktorého nezískate ďalšie potrebné povolenia na stavebnom úrade. Ide o rozsiahly dokument, na základe ktorého je možné postaviť dom.

Pri výbere stavebného projektu na dom máte dve možnosti

 • buď si zakúpite projekt typového rodinného domu z katalógu alebo
 • oslovíte skúseného architekta, ktorý vám vypracuje stavebný projekt na mieru, a tým pádom váš dom bude vyhovovať všetkým vašim želaniam a požiadavkam.

Hlavnými kritériami pri výbere stavebného projektu domu sú najmä vaša finančná situácia a čas, za ktorý chcete mať projekt k dispozícii.

Územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby

Po tom ako obdržíte vypracovaný stavebný projekt domu, môžete sa pustiť do vybavenie príslušných povolení.

Územné rozhodnutie je prvým rozhodnutím, ktoré musíte získať pri stavbe domu.

Územné rozhodnutie určuje:

 • veľkosť a umiestnenie stavby rodinného domu,
 • postup a podmienky napojenia na inžinierske siete a
 • iné podmienky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy a účastníkov konania.

Podkladom na získanie územného rozhodnutia je projekt na územné rozhodnutie, ktorý musí byť v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou obce/mesta.

Viete, že: Keď máte k dispozícii vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie, môžete požiadať o vyjadrenie príslušné orgány štátnej správy a správcov sietí a  následne podať žiadosť o územné rozhodnutie na príslušný stavebný úrad.
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Stavebné povolenie

Po tom, ako získate právoplatné územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby rodinného domu, je potrebné, aby ste požiadali o vydanie stavebného povolenia.

Stavebné povolenia predstavuje rozhodnutie stavebného úradu, ktoré vám umožní začať so stavbou vášho domu. Hlavným podkladom k získaniu stavebného povolenia je projekt pre stavebné povolenie.

Pozor: Stavba vybudovaná bez právoplatného stavebného povolenia nie je legálna a stavebný úrad môže nariadiť jej odstránenie.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávate na príslušnom stavebnom úrade, a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s projektovou dokumentáciou a ďalšími potrebnými dokumentmi.

Dbajte na správne vyplnenie údajov v žiadosti o stavebné povolenie. Ak podaný návrh nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti, stavebný úrad vás síce vyzve na ich opravu či doplnenie, ale tým sa zbytočne predĺži lehota vydania stavebného povolenia. Ak nedostatky neodstránite v stanovenej lehote, stavebný úrad konanie zastaví a budete musieť stavebné povolenie vybavovať opäť.

Po doručení žiadosti o vydanie stavebného povolenia, troch vyhotovení projektu na stavebné povolenie a všetkých vyjadrení účastníkov stavebného konania má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie k tejto žiadosti. V prípade úspešného priebehu konania stavebný úrad vydá stavebné povolenie a po nadobudnutí jeho právoplatnosti môžete začať so stavbou domu.

Kolaudačné rozhodnutie

Po dokončení domu a ostatných hlavných stavebných práca a pred jeho užívaním, budete musieť následne požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Viete, že: Za dokončenú stavbu sa považuje dom, ktorý má hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná, dvere, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.

V prípade, ak počas stavby domu nastali drobné zmeny oproti projektovej dokumentácii (zmena polohy alebo veľkosť niektorých projektovaných konštrukcií, zmena priečok alebo dverí a podobne), musíte ich nechať zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby.

Následne môžete podať na stavebný úrad žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu s potrebnými prílohami.

Stavebný úrad začne kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním priamo na stavbe, kde si overí nasledovné skutočnosti:

 • súlad projektovej dokumentácie s realnou stavbou domu, t.j. či bol dom postavený tak ako mal a spĺňa všetky požiadavky na bývanie
 • napojenie pozemku na cestné komunikácie,
 • možnosť parkovania motorových vozidiel na vlastnom pozemku.

Ak priebeh kolaudačného konania dopadne v poriadku, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, na základe ktorého povolí jeho vlastníkovi užívanie domu na ten účel, na ktorý bol postavený, a teda na bývanie.

Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.