stavebné povolenie

Stavebné konanie – priebeh

[avg] ([per]) [total] vote[s]

Stavebné konanie je osobitným druhom správneho konania, v ktorom stavebný úrad rozhoduje o stavebnom povolení na stavbu, na zmenu stavby a udržiavacích prác na stavbe.

O podmienkach a priebehu staveného konania vás oboznámime v našom článku.

Všeobecne o stavebnom konaní

Právna úprava stavebného konania je upravená v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) a vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška“).

Okrem uvedených právnych predpisov sa na stavebné konanie subsidiárne vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“). V stavebnom zákone upravujú stavebné konanie najmä ust. § 60 až § 70.

Ak chceš vedieť viac o tom, ako vybaviť územné rozhodnutie: Ako vybaviť územné rozhodnutie – postup
Ak chceš vedieť viac o priebehu územného konania: Územné konanie – priebeh
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Stavebné povolenie vs. ohlásenie stavby

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Ak chceš vedieť viac o vybavení stavebného povolenia: Ako vybaviť stavebné povolenie
Ohlásenie stavby stavebnému úradu postačí:
 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
 • pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
Ak chceš vedieť viac o tom, ako ohlásiť stavbu: Ako ohlásiť stavbu – postup

Stavebný zákon dokonca upravuje aj prípady, keď nie je potrebné ani stavebné povolenie, ani ohlásenie.

Uvedená výnimka platí pri (1) banských dielach, banských stavbách pod povrchom a stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa banských predpisov, (2) nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, (3) krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, (4) scénických stavbách pre film a televíziu, (5) geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a pyramídach, (6) konštrukciách chmeľníc a vinohradov, (7) stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa, (8) udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie a (9) rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Ak stavebný zákon vyžaduje stavebné povolenie, stavebník je povinný požiadať stavebný úrad o stavebné povolenie.

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou teda podáva stavebník príslušnému stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo pred vydaním stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.

Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre:

 • samostatnú stavbu alebo jej zmenu,
 • súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
 • jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
 • podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.

Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, prípadne na celý súbor stavieb.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje:
 • identifikačné údaje stavebníka,
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností1) a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Stavebné konanie a jeho účastníci

Účastníkmi stavebného konania sú:
 • stavebník,
 • osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
 • ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
 • stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
 • projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Pozor: Účastníkmi stavebného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.

Stavebné konanie a jeho priebeh

Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Viete,že: Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.
Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, či:
 • dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,
 • dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,
 • je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
 • bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania,
 • nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.

Stavebné povolenie a lehoty a jeho vydanie

Stavebný úrad je povinný rozhodnúť o žiadosti v lehote upravenej  v § 49 správneho poriadku, keďže na stavebné konanie sa subsidiárne vzťahuje správny poriadok.

Podľa uvedeného ustanovenia je úrad povinný rozhodnúť v jednoduchých veciach bezodkladne, v ostatných prípadoch do 30 dní od začatia konania. Vo zvlášť zložitých prípadoch môže rozhodnúť až do 60 dní. Ak by vzhľadom na povahu veci nebolo možné rozhodnúť ani do 60 dní, môže lehotu primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak stavebný úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Po posúdení žiadosti môže stavebný úrad žiadosť:

 • zamietnuť, alebo
 • vydá stavebné povolenie.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia môže stavebný úrad podľa § 62 ods. 4 stavebného zákona aj zamietnuť, ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov konania vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí.

Vo vydanom stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, a vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom; jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá. Pri líniových stavbách môže zaslať obci len príslušnú časť dokumentácie.
Viete,že: Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Číže do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti je nutné začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť. V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia výstavby je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne požiadal o predlženie platnosti stavebného povolenia.
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.