Máte záujem? Napíšte nám.

  Vybavte si územné rozhodnutie so Stavebko.sk! Nemusíte nič robiť – my sa postaráme o všetko.

  Územné rozhodnutie je rozhodnutím o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby. Potrebujete ho teda v prípade, pokiaľ si chcete postaviť dom, prípadne inú stavbu.

  Na jeho vydanie je potrebné splniť hneď niekoľko podmienok – okrem iného súlad plánovanej stavby s územným plánom obce, osadenie stavby rešpektujúce odstupové vzdialenosti od hraníc pozemku či predloženie projektovej dokumentácie.

  Zákon umožňuje získať potrebné územné rozhodnutie dvomi spôsobmi – v spojenom územnom a stavebnom konaní v prípade, keď zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a budova má jedno nadzemné podlažie alebo v prípade viacerých nadzemných podlaží rozhodnutím v samostatnom územnom konaní.

  O všetko sa však postaráme my!

  Naše služby pre vydanie územného rozhodnutia obsahujú komplexné zastupovanie stavebníka/investora v územnom konaní:

  • zabezpečenie územnoplánovacej informácie
  • overenie priebehu podzemných vedení
  • prerokovanie investičného zámeru na Magistráte, mestskej časti, obci
  • zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení dotknutých orgánov štátnej správy a iných subjektov
  • objasnenie a vysvetlenie projektovej dokumentácie s dotknutými úradmi a subjektmi
  • zistenie a návrh účastníkov územného konania
  • podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia
  • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
  • zabezpečenie vydania územného rozhodnutia
  • potvrdenie právoplatnosti vydaného územného rozhodnutia
  • pravidelná komunikácia s Vami počas celého procesu