Máte záujem? Napíšte nám.

Vybavte si územné rozhodnutie so Stavebko.sk! Nemusíte nič robiť – my sa postaráme o všetko.

Územné rozhodnutie je rozhodnutím o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby. Potrebujete ho teda v prípade, pokiaľ si chcete postaviť dom, prípadne inú stavbu.

Na jeho vydanie je potrebné splniť hneď niekoľko podmienok – okrem iného súlad plánovanej stavby s územným plánom obce, osadenie stavby rešpektujúce odstupové vzdialenosti od hraníc pozemku či predloženie projektovej dokumentácie.

Zákon umožňuje získať potrebné územné rozhodnutie dvomi spôsobmi – v spojenom územnom a stavebnom konaní v prípade, keď zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a budova má jedno nadzemné podlažie alebo v prípade viacerých nadzemných podlaží rozhodnutím v samostatnom územnom konaní.

O všetko sa však postaráme my!

Naše služby pre vydanie územného rozhodnutia obsahujú komplexné zastupovanie stavebníka/investora v územnom konaní:

 • zabezpečenie územnoplánovacej informácie
 • overenie priebehu podzemných vedení
 • prerokovanie investičného zámeru na Magistráte, mestskej časti, obci
 • zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení dotknutých orgánov štátnej správy a iných subjektov
 • objasnenie a vysvetlenie projektovej dokumentácie s dotknutými úradmi a subjektmi
 • zistenie a návrh účastníkov územného konania
 • podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia
 • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
 • zabezpečenie vydania územného rozhodnutia
 • potvrdenie právoplatnosti vydaného územného rozhodnutia
 • pravidelná komunikácia s Vami počas celého procesu