Za účelom realizácie výstavby akejkoľvek stavby na poľnohospodárskom pozemku je potrebné zabezpečiť najprv vyňatie tejto pôdy z poľnohospodárskeho pozemkového fondu, a to ešte pred získaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Poľnohospodárskou pôdou je pôda, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady či trvalé trávnaté porasty.

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy.

Základnými kritériami pre vydanie rozhodnutia o odňatí pôzemku z pôdneho fondu je príslušnosť pozemku k zastavanému územiu obce (údaj o príslušnosti je na liste vlastníctva) a veľkosť plochy, ktorá sa má zastavať. To znamená, že týmto rozhodnutím sa nemení druh pozemku na celej parcele, ale sa vyníma iba časť pozemku, ktorá bude slúžiť na výstavbu plánovanej stavby. Z tejto plochy sa vytvára nová parcela na liste vlastníctva.

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy vydáva prílušný pozemkový úrad na základe žiadosti vlastníka poľnohospodárskeho pozemku.

Naše služby pre vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy obsahujú komplexné zastupovanie vlastníka pozemku v príslušnom správnom konaní.

Právoplatné rozhodnutie o odňatí predstavuje podklad na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností na ostatnú plochu.

Odňatie pôdy z PPF  
Odňatie pôdyRozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF

V prípade, ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás cez nasledovný formulár.